khái niệm hạc giữa bầy gà

Hạc giữa bầy gà là gì và tại sao nhà ở tại sao không nên phạm điều này

file.392855 Trước hết, ta xem về vấn đề cân bằng, vật sống theo đàn, người sống quần cư. Sự quyết định chọn địa điểm xây dựng định cư và nhà ở to nhỏ cao thấp, đều được quyết định theo nhân thân của con người. Trong một khu dân cư, chủ nhà có nhân thân, địa